Na temelju članka l . stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15.) i Prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2021. godinu usvojenog na Skupštini Sportskog saveza Grada Zagreba dana 13. studenog 2020. godine, a temeljem članka 33. Statuta Sportskog saveza Grada Zagreba, Upravni odbor Sportskog saveza Grada Zagreba na svojoj 48. sjednici održanoj 17. studenog 2020. godine, donio je Odluku o raspisivanju i objavi javnog poziva za podnošenje programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2021. godinu u trajanju od 19. studenog do 21. prosinca 2020.